Integritetspolicy

1 INTRODUKTION

Easee AS (organisationsnummer 920 292 046) (”Easee”) samlar in personuppgifter i samband med produktförsäljning och tillhandahållande av laddningstjänster, skapande av användarprofiler i Easee App/molnlösningen/Easee Portal, tillhandahållande av kundsupport och nyhetsbrev och i samband med rekrytering. Easee är ansvariga för hanteringen av dina personuppgifter, vilket innebär att Easee bestämmer ändamålet och medlen för hanteringen av personuppgifter.

Denna integritetspolicyger information om de personuppgifter som Easee samlar in, hanterar och lämnar ut, om de ändamål för vilka personuppgifterna hanteras och om dina rättigheter i samband med detta. Easee hanterar dina personuppgifter i enlighet med rådande integritetslagar.

Easee förpliktar sig att värna om din integritet. Om du har några frågor angående denna integritetspolicyeller om Easees hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Adress: Easee AS, Grenseveien 19, 4313 Sandnes, Norge

 E-post: gdpr@easee.no

2 PERSONUPPGIFTER SOM HANTERAS,
SYFTEN OCH RÄTTSLIGA GRUNDER

Easee hanterar personuppgifter om privatkunder, kontaktpersoner hos våra företagskunder, leverantörer och andra samarbetspartners, prenumeranter på våra nyhetsbrev, användare av Easees webbplats som accepterat cookies, användare av applikationen och molnlösningen samt andra som kontaktar Easee, t.ex. via kontaktformuläret på Easees hemsida. Om du söker en ledig tjänst hos Easee kommer vi att hantera dina personuppgifter som en del av bedömningen av din jobbansökan.

Easee samlar in dina personuppgifter på olika sätt, till exempel från den information du lämnar i samband med ett köp av våra produkter när du registrerar en användarprofil, från vår webbplats, från din användning av Easee App eller Easee Portal, från korrespondens med dig via telefon/e-post/kontaktformulär på vår hemsida och i förbindelse med vårt samarbete med leverantörer, företagskunder eller andra partners, där vi får dina personuppgifter direkt från dig eller från din arbetsgivare eller kund. Om du söker en ledig tjänst på Easee kan vi komma att samla in personliga data från den information och de referenser du har angett i din ansökan.

Observera att du inte är skyldig att lämna ut personlig information till Easee. Utan att lämna in din personliga information kommer du dock inte att kunna komma åt och använda Easee App och Easee Cloud, och Easee kommer inte att kunna ge dig kundsupport eller svara på dina förfrågningar.

Easee hanterar personuppgifter för följande ändamål och på följande rättsliga grunder:

Webbutiksförsäljning där namn, kontaktuppgifter, kreditkort och betalningsuppgifter etc. hanteras. Den rättsliga grunden för sådan hantering är artikel 6.1 b i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), då hanteringen är nödvändig för att fullgöra ett köpeavtal som ingåtts med dig då du köpt något av oss, inklusive för att leverera din produkt och fakturera överenskommen köpesumma.

Tillhandahållande och administration av Easees app och molnlösning i ditt Easee molnkonto, där namn, telefonnummer och e-postadresser till privata ägare och administratörer av en laddningsstation eller andra produkter och användare med tillgång till en produkt hanteras. Därutöver adress och teknisk information om en anläggning, produkter som finns installerade på anläggningen, förbruknings- eller användningshistorik, kunders köphistorik, serienummer, kundnummer, namn och ID på nyckelbrickor, den ungefärliga platsen för produkten och diagnostiska data bearbetas också. Om en produkt är ansluten till ett WiFi-nätverk bearbetas nätverkets SSID och lösenord.

Syftet med hanteringen är att ge användare tillgång till produkter och installationer som kräver intern autentisering, att hantera installationer och laddningsstationer och andra produkter, att göra det möjligt för användare att se produkthistoriken för en installation, att göra det möjligt för användare att se sin egen laddningshistorik, att kunna leta upp och hantera användares tillgång till en anläggning eller produkt och att göra det möjligt för användare att logga in i Easee-appen. Appen använder samma inloggning och databas som Easees molnlösning och dina kontaktuppgifter kopplas till de anläggningar och produkter du har åtkomst till.

De personuppgifter vi behöver när vi registrerar en användarprofil är nödvändig för att verifiera din identitet och förhindra att din användarprofil missbrukas eller kopieras.

Den rättsliga grunden för denna hantering är art. 6.1 b i GDPR, då hanteringen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig om användning av Easees gränssnitt och molnlösning eller ett avtal som ingicks med dig när du köpte vår produkt, samt art. 6.1 f i GDPR, utifrån vårt berättigade intresse av IT- och datasäkerhet och av att ge god kundservice, till exempel genom att ge dig möjlighet att uppdatera dina personuppgifter i Easee-appen.

Kundservice, där personuppgifter såsom produktnummer, kundens namn, adress, stad och annan personlig information som ingår i supportförfrågningar hanteras. Genom att länka olika icke-känsliga personuppgifter såsom ovanstående kan Easee erbjuda skräddarsydd kundsupport. Den rättsliga grunden för detta är art. 6.1 b i GDPR, då hanteringen är nödvändig för att kunna utföra ett avtal med dig. Denna hantering av uppgifter sker i övrigt med stöd av art. 6.1 f i GDPR, baserat på vårt berättigade intresse av att ge dig bästa möjliga kundsupport.

Svar på andra förfrågningar vi får, där vi hanterar namn, e-postadress och/eller telefonnummer och eventuell personlig information som ingår i förfrågan eller i ett klagomål. Den rättsliga grunden för denna hantering är art. 6.1 f i GDPR, baserat på vårt legitima intresse av att svara på och hantera förfrågningar eller klagomål.

Administration av våra relationer med företagskunder, leverantörer och andra partners, där namn och kontaktuppgifter på kontaktpersoner (t.ex. anställda) till våra företagskunder, leverantörer och andra partners hanteras, förutom personuppgifter som ingår i avtal, löpande affärskorrespondens, fakturor, mötesprotokoll etc. Den rättsliga grunden för denna hantering är art. 6.1 f i GDPR, baserat på vårt berättigade intresse av att hantera våra relationer med företagskunder, leverantörer och andra partners, inklusive att kommunicera med våra kontakter.

Utskick av nyhetsbrev, där namn och e-postadresser hanteras för att skicka våra nyhetsbrev till dig, förutsatt att du gett ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev. Om du samtyckt till hantering av dina uppgifter enligt ovan för mottagande av nyhetsbrev är den rättsliga grunden för detta art. 6.1 a i GDPR (samtycke). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via Easee-molnet eller genom att kontakta oss på den adress som framgår ovan i denna text.  

Förbättring av Easees tjänster, där personlig information som finns i tekniska analyser, loggar och information om användningen av Easee-appen eller Easee Portal hanteras för att generera statistik och analyser för att förbättra våra tjänster och förbättra användarupplevelsen, samt säkerställa stabiliteten hos våra tjänster. Personlig eller teknisk information från dina enheter som används för sådana ändamål samlas in och anonymiseras, så att du inte kan identifieras som individ baserat på den statistik eller analyser som genereras som underlag för att förbättra våra tjänster.

Observera att vissa av våra produkter är utrustade med positionssensorer som gör det möjligt att identifiera var produkten är installerad. Även om du inte gett oss din adress i användarprofilen kommer vi att kunna identifiera produktens position genom dess mobilanslutning. Denna information finns till av säkerhetsskäl och kommer aldrig att användas i något annat syfte än att utföra felsökningar och för att förbättra våra produkter.

Den rättsliga grunden för ovanstående hantering är art. 6.1 f i GDPR, där vårt berättigade intresse är att optimera och säkerställa stabiliteten hos våra tjänster.

I syfte att förbättra vår webbplats och din användarupplevelse använder Easee cookies och andra metoder för att samla in information. Du hittar mer information om cookies under webbläsarens hjälpfunktion.

Rekrytering till lediga tjänster, där vi hanterar CV, betyg, din ansökan, intyg, referenser (som du uppger) och annan information du kan tänkas lämna. Konsekvensen av att inte tillhandahålla sådan information är att vi kanske inte beaktar din ansökan eller erbjuder dig en tjänst på Easee. Personuppgifterna samlas in från den sökande eller från de uppgivna referenserna. Den rättsliga grunden för sådan hantering är art. 6.1 b i GDPR, eftersom hanteringen är nödvändig för att ingå ett avtal med dig, på din begäran. Genom att söka en tjänst i vårt företag och skicka in underlag till oss anser vi att du begär vår bedömning av medföljande underlag, för att kunna genomföra intervjuer och ringa upp dina referenser med siktet inställt på att ingå ett anställningsavtal. Om du gett ditt samtycke till att lagra dina ansökningsuppgifter efter en rekryteringsprocess i mer än ett år för potentiella framtida lediga tjänster, är den rättsliga grunden art. 6.1 a i GDPR (samtycke). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som framgår ovan i denna text.

Efterlevnad av lagkrav och juridiska förpliktelser, såsom efterlevnad av lagstadgade skyldigheter i enlighet med gällande redovisningslagstiftning och pålagor från offentliga myndigheter. I dessa fall är den rättsliga grunden för hanteringen art. 6.1 c i GDPR.

Säkra rättigheterna för Easee eller tredje parter att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk som vi anser oss ha, eller som riktas mot oss från kunder, leverantörer, partners, andra tredje parter eller offentliga myndigheter. Den rättsliga grunden för denna hantering är art. 6.1 f i GDPR, baserat på vårt legitima intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk för att skydda våra rättigheter eller en tredje parts rättigheter.

3 LAGRINGSPERIOD

Easee lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med hanteringen enligt ovan, och kommer som huvudregel att radera personuppgifterna inom tre år efter att avtalet upphört för användning av Easees app och/eller molnlösning eller på begäran av den enskilda användaren.

E-postmeddelanden från kunder som skickas till vår e-postadress för kundsupport lagras i upp till tre år från det datum då ärendet löstes.

Om den rättsliga grunden för hanteringen av personuppgifter är samtycke, kommer Easee att upphöra med hanteringen av personuppgifterna om samtycket dras tillbaka. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Vad gäller personuppgifter om arbetssökande så lagras personuppgifterna under rekryteringsprocessen. Om den sökande inte anställs av Easee kommer personuppgifterna att raderas inom sex månader från det att tjänsten tillsatts, om inte den arbetssökande gett sitt samtycke till ytterligare lagringstid.

Observera dock att fortsatt lagring av personuppgifter kan bli nödvändig på grund av lagstadgade skyldigheter som Easee lyder under, t.ex. lagring på grund av redovisningsskäl eller på grund av Easees legitima intressen, t.ex. i syfte att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Anonymiserade uppgifter, det vill säga uppgifter som inte kan kopplas till en fysisk person, kan också bli föremål för fortsatt lagring.

4 UTLÄMNING AV DIN PERSONLIGA INFORMATION

Easee kommer endast att lämna ut personuppgifter till tredje part i den utsträckning Easee har laglig grund för något dylikt.

Easee använder sig av databehandlare för att samla in, lagra eller på annat sätt hantera personuppgifter för vår räkning, inklusive i relation till våra hostingtjänster etc. Relationen med sådana leverantörer regleras av ett databehandlaravtal som bland annat säkerställer sekretess och informationssäkerhet gällande dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att hanteras eller lagras utanför EU/EES. I sådana fall kommer Easee att säkerställa att personuppgifterna omfattas av lämpliga garantier genom att ingå EU-standardavtalsklausuler för sådana överföringar eller överföringar till länder som godkänts av Europeiska kommissionen. Kontakta oss om du behöver mer information.

Easee kan komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter för att leva upp till lagstadgade krav eller förelägganden från myndigheter, t.ex. fullgöra skyldigheter enligt gällande bokförings- eller skattelagstiftning. De berörda offentliga myndigheterna kommer i sådana fall att ansvara för hanteringen av de personuppgifter som lämnas ut.

5 SÄKERHET

Easee verdsetter dine personvernrettigheter og har tatt rimelige tiltak for å beskytte brukernes personvern, inkludert gjennomføring av fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak, for å forhindre tap, endringer, tyveri og uaEasee värdesätter dina rättigheter till personlig integritet och har vidtagit rimliga åtgärder för att skydda användarnas integritet, inklusive implementering av fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder, för att förhindra förlust av, ändring av, stöld av och obehörig åtkomst till den information som lagras och på annat sätt hanteras.

6 ÄGARE OCH ADMINISTRATÖRER
AV PROFESSIONELLA LADDNINGSANLÄGGNINGAR

Observera att när du använder en professionell laddningsanläggning så hanteras din historiska logg och användardata relaterade till laddningspasset av ägaren eller administratören av laddningsanläggningen. Användaruppgifterna innehåller personlig information som namn, alias för Easee Key, e-postadress och telefonnummer.

Sådana uppgifter hanteras vanligtvis för fakturering och för statistiska och tekniska ändamål, inklusive för att säkerställa laddningsstabilitet och liknande. De relevanta professionella laddningsanläggningarna är ansvariga för hanteringen av sådana personuppgifter. Kontakta laddningsanläggningarna för mer information om hanteringen av dina personuppgifter.

7 LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER, TJÄNSTER OCH SOCIALA MEDIEPLATTFORMAR

Easees webbplats och app kan innehålla länkar till andra webbplatser eller externa tjänster. Dessa webbplatser och tjänster har sina egna integritetspolicyer som beskriver hur personuppgifter samlas in och hanteras. Om du lämnar dina personuppgifter till sådana tredjepartswebbplatser blir hanteringen av uppgifterna föremål för den aktuella webbplatsens integritetspolicy. Easee ansvarar inte för sådana tredje parts webbplatser eller deras hantering av personuppgifter. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn och eventuella användningsvillkor på sådana webbplatser när du besöker och använder webbplatsen. Ett exempel på en sådan tjänst kan vara Upvoty, som används för att samla in feedback och idéer om våra produkter och tjänster.

Om du ”gillar”, går med i eller blir medlem på Easees Facebook-sida eller Easees profiler på andra sociala medieplattformar kommer denna information att delas med den aktuella plattformen. Detsamma gäller innehåll som du lägger upp och inlägg som du gillar på sådana sociala medieplattformar. Easee och plattformen i fråga är ansvariga för den personliga information som den samlar in och bearbetar från sådana sociala medieplattformar. Easee använder information som lagts upp på Easees profiler på sociala medieplattformar för att förstå feedback och reaktioner på Easees produkter och tjänster, men laddar inte ner, lagrar eller sammanställer sådan data. Easee använder Facebook Pixel och Google Analytics i marknadsföringssyfte. Mer information om hur sociala medieplattformar hanterar personuppgifter står att finna i respektive plattforms integritetspolicy.

8 DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad användare har du rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi hanterar, be Easee att uppdatera eller korrigera dina personuppgifter och/eller återkalla samtycke till hantering. I vissa fall har du även rätt att begära att dina personuppgifter raderas, begära begränsning av hanteringen eller invända mot hanteringen och/eller begära dataportabilitet. Du kan kontakta Easee för att utöva dina rättigheter genom att använda kontaktinformationen i stycke 1, ovan eller genom det här formuläret.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att Easees hantering av dina personuppgifter strider mot relevanta integritetslagar. I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. 

9 INGET AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

Vi har inte för avsikt att använda några personuppgifter som samlas in från dig för någon automatiserad beslutsprocess (inklusive profilering).

10 ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Easees integritetspolicy finns längst ner på Easees webbplats eller när du registrerar dig i Easee-molnet. Om Easee gör några ändringar i hanteringen av personuppgifter kommer denna text att uppdateras och ändringen meddelas på hemsidan eller genom att använda dina kontaktuppgifter.

Vid ändringar i hanteringen av personuppgifter som kräver ditt samtycke, samlar vi in ​​ditt samtycke innan någon sådan hantering påbörjas.

11 GOOGLE TAG MANAGER

Denna webbplats använder Google Tag Manager från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Tjänsten i fråga tillåter att webbplatstaggar hanteras via ett gränssnitt. Google Tag Manager implementerar enbart taggar. Detta innebär att cookies inte används och endast användarens IP-adress överförs till Google för att upprätta en anslutning. Google Tag Manager triggar andra taggar, som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har dock inte åtkomst till denna data. Om en avaktivering görs på domän- eller cookienivå, kommer den att finnas kvar för alla spårningskoder så länge de är implementerade med Google Tag Manager.

Vi använder Google Tag Manager på grundval av vårt legitima intresse i enlighet med art. 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse här är att möjliggöra teknisk integration av andra webbplatsverktyg. Eftersom IP-adressen överförs till Google i USA krävs ytterligare skyddsmekanismer för att säkerställa dataskyddsnivån i enlighet med GDPR. För att garantera detta har vi kommit överens om standarddataskyddsklausuler med leverantören i enlighet med art. 46. 2 c i GDPR. Dessa klausuler ålägger mottagaren av uppgifterna i USA att hantera uppgifterna i enlighet med rådande skyddsnivå i Europa. I de fall då detta inte kan garanteras ens genom denna kontraktsförlängning kommer vi att försöka få till stånd ytterligare bindande försäkringar från mottagaren i USA.

12 GOOGLE ANALYTICS

Vår webbplats använder Google Analytics, en internetanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies” och webbsignaler.

Google kommer att använda denna information på uppdrag av denna webbplats operatör, för att utvärdera din användning av webbplatsen och för att skapa rapporter om aktiviteten på webbplatsen. Google kommer också att använda denna information för att förse webbplatsoperatören med ytterligare tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och internet. IP-adressen som skickas från din webbläsare i samband med Google Analytics kombineras inte med annan data från Google. Hanteringen sker i enlighet med art. 6. 1 a i GDPR, gällande den rättsliga grunden för ditt samtycke.

Vi använder endast Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Det betyder att din IP-adress endast kommer att behandlas av Google i förkortad form.

Vi har ingått ett databehandlaravtal med tjänsteleverantören där vi förbinder denne att skydda våra kunders uppgifter och inte vidarebefordra dem till tredje part.

Eftersom en överföring av personuppgifter till USA sker, krävs ytterligare lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa dataskyddsnivån i enlighet med GDPR. För att garantera detta har vi ingått standardavtalsklausuler med leverantören enligt art. 46. 2 c i GDPR. Dessa ålägger mottagaren av uppgifterna i USA att hantera uppgifterna enligt rådande skyddsnivå i Europa. I de fall då detta inte kan garanteras ens genom denna kontraktsförlängning försöker vi få ytterligare bindande försäkringar från mottagaren i USA.

Användarvillkoren för Google Analytics och information om dataskydd kan nås via följande länkar:
http://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/privacy

Informationen kommer att raderas så snart den inte längre behövs för det ändamål för vilken den samlades in. Data på användar- och händelsenivå relaterade till cookies, användar-ID:n (t.ex. User ID) och reklam-ID:n (t.ex. DoubleClick-cookies, Android Advertising ID, IDFA) raderas inom 14 månader efter insamling.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att ändra webbläsarens inställningar. Observera dock att om du gör det så kan du kanske inte använda alla funktioner på denna webbplats utan begränsningar. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av cookies och att analysera din aktivitet på webbplatsen (inklusive din IP-adress) och bearbeta dessa data, genom att ladda ner och installera den webbläsarplugin som finns tillgänglig på https://tools.google.com /dlpage/gaoptout.

13 GOOGLE ADS REMARKETING

Vår webbplats använder Google Ads Remarketing. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Förutsatt att du gett oss ditt samtycke gör det här verktyget det möjligt för annonsmålgrupper som skapats med Google Ads Remarketing att ansluta till funktionerna på Google AdWords och Google DoubleClick-enheter. Den rättsliga grunden för detta är ditt samtycke enligt art. 6.1 a i GDPR. Detta innebär att intresserelaterade, personligt anpassade reklammeddelanden som är skräddarsydda för dig beroende på din tidigare användning och surfbeteende på en slutenhet (t.ex. mobiltelefon) även kan visas på en annan av dina slutenheter (t.ex. surfplatta eller PC).

Om du gett ditt samtycke kommer Google att länka din webb- och appläsarlogg till ditt Google-konto för detta ändamål. På så sätt kan samma personliga reklammeddelanden visas på alla de slutpunkter som du loggar in på med ditt Google-konto.

För att stödja den här funktionen samlar Google Analytics in autentiserade användar-ID:n som är tillfälligt kopplade till vår Google Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för annonsmarknadsföring på flera enheter.

Du kan permanent välja bort remarketing på flera enheter genom att inaktivera Annonsanpassning på ditt Google-konto. Följ denna länk: https://adssettings.google.com/

Eftersom det sker en överföring av personuppgifter till USA krävs ytterligare skyddsmekanismer för att säkerställa dataskyddsnivån i GDPR. För att trygga detta har vi kommit överens om standarddataskyddsklausuler med leverantören i enlighet med art. 46.2 c i GDPR. Dessa ålägger mottagaren av uppgifterna i USA att hantera uppgifterna i enlighet med rådande dataskyddsnivå i Europa. I de fall då detta inte kan säkerställas ens genom denna kontraktsförlängning försöker vi få ytterligare bindande försäkringar från mottagaren i USA.

För mer information och dataskyddsbestämmelser, se Googles sekretesspolicy på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

14 HUR GOOGLE ANVÄNDER DATA FRÅN WEBBPLATSEN

Många webbplatser och appar använder Google-tjänster för att förbättra sitt innehåll. När vi integrerar tjänster från Google delar webbplatsen information med Google.

Du kan läsa mer om detta här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

15 FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES

Vi använder ”Facebook Custom Audiences” på vår webbplats, ett remarketingverktyg från Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irland (nedan kallat ”Facebook”).
Facebook Custom Audiences tillåter oss att visa intressebaserade annonser, så kallade ”Facebook Ads”, för besökare på vår webbplats när de besöker det sociala nätverket Facebook eller när de besöker andra webbplatser som också använder Facebook Custom Audiences. En pixel (Facebook-pixel) från leverantören med samma namn, Facebook (se ovan), används för detta ändamål.

Facebook Pixel gör det möjligt för Facebook att visa våra annonser på Facebook, så kallade ”Facebook Ads”, endast för de Facebook-användare som har besökt vår webbplats, särskilt de som visat intresse för vårt onlineerbjudande. I det här fallet gör Facebook-pixeln det också möjligt att kontrollera om en användare har omdirigerats till vår sida efter att ha klickat på våra Facebook-annonser. Facebook Pixel använder bland annat cookies, det vill säga små textfiler som lagras lokalt i din webbläsares cache på din enhet. Om du är inloggad på ditt Facebook-konto kommer ditt besök på vårt online-erbjudande att registreras på ditt användarkonto. Uppgifterna som samlas in om dig är anonyma för oss, så den tillåter oss inte att dra några slutsatser om användarens identitet. Denna data kan dock länkas av Facebook till ditt konto hos dem. Om du har ett Facebook-konto och är registrerad kan Facebook tilldela ditt användarkonto besöket i fråga.

Genom att använda ”Facebook Custom Audiences” i samband med Facebook Pixel upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Facebook-servern. Vi har inget inflytande på omfattningen och den vidare användningen av den data som samlas in av Facebook genom användningen av Facebook Custom Audiences. Så vitt vi vet får Facebook information om att du har besökt den aktuella delen av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du har ett Facebook-konto och är registrerad kan Facebook tilldela ditt användarkonto besöket. Även om du inte är registrerad hos Facebook eller inte har loggat in finns det en möjlighet att Facebook tar reda på och lagrar din IP-adress och eventuella andra identifieringsfunktioner.

Vi använder Facebook Custom Audiences i marknadsförings- och optimeringssyfte, speciellt för att placera relevanta och intressanta annonser för dig och på så sätt förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för Facebook Custom Audiences och Facebook Pixel är artikel 6.1 a i GDPR (samtycke).

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med vår tjänsteleverantör Facebook, där vi förbinder dem att skydda våra kunders data och inte vidarebefordra dem till tredje part.

Eftersom personuppgifter överförs till USA krävs ytterligare skyddsmekanismer för att säkerställa dataskyddsnivån i enlighet med GDPR. För att säkerställa detta har vi kommit överens om standarddataskyddsklausuler med leverantören i enlighet med art. 46.2 c i GDPR. Dessa ålägger mottagaren av uppgifterna i USA att hantera uppgifterna i enlighet med rådande skyddsnivå i Europa. I de fall då detta inte kan säkerställas ens genom denna kontraktsförlängning kommer vi att försöka inhämta ytterligare bindande försäkringar från mottagaren i USA.

Mer information från Facebook om dataskydd finns på följande Facebook-webbplats: /www.facebook.com/about/privacy

Information om Facebook-pixlar finns på följande Facebook-webbplats:
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Det är möjligt att inaktivera Facebook Custom Audiences via Pixel för inloggade användare:
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Dessutom kan du inaktivera cookies, som används för räckviddsmätning och i reklamsyfte, på följande webbplatser:
http://optout.networkadvertising.org/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna inställning också kommer att raderas om du raderar dina cookies.

***

Senast uppdaterad: 07.06.2022